Studia techniczne na kierunku budownictwo

Kierunki inżynierskie według kandydatów na studia są pewną inwestycją w przyszłość zawodową. Kandydaci coraz chętnie wybierają studia techniczne.

Jednym z wielu dostępnych na rynków edukacyjnym jest kierunek budownictwo realizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej. Studia na kierunku budownictwo realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach programu nauczania dostępne są dwie specjalizacje:

  • budownictwo ogólne
  • ekobudownictwo

Studia inżynierskie stacjonarne I stopnia na kierunku budownictwo trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi 2.565, w tym 1.935 godziny określone w standardach nauczania. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów na kierunku budownictwo uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwent studiów inżynierskich

Program studiów inżynierskich to droga do uzyskania uprawnień budowlanych przez absolwentów – po zdobyciu wymaganej praktyki w zawodzie, zgodnej z ukończoną specjalnością. Absolwent kierunku budownictwo zyskuje wiedzę i praktykę, która przygotowuje do pracy w budowie i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Nabywa wiedzę w zakresie organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków. Co najważniejsze absolwenci kierunku budownictwo mogą ubiegać się o przyznanie uprawnień budowlanych, po uzyskaniu niezbędnej praktyki zawodowej i zdaniu odpowiednich egzaminów przed okręgową komisją kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa.

W toku studiów realizowane są:

  • wykłady,
  • ćwiczenia,
  • laboratoria
  • zajęcia projektowe z przedmiotów mających charakter teoretyczny i praktyczny

Przedmioty w programie kierunku budownictwo

Wychowanie fizyczne (dyscyplina do wyboru), Język obcy (do wyboru), Technologia informacyjna, Psychologia, Socjologia, Ochrona własności intelektualnej, Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, Metody obliczeniowe, Matematyka, Statystyka matematyczna, Wybrane zastosowania matem. w technice, Fizyka, Chemia, Mechanika teoretyczna, Geologia, Geometria wykreślna, Rysunek techniczny i CAD, Geodezja, Wytrzymałość materiałów, Mechanika budowli, Mechanika gruntów, Hydraulika, Hydrologia, Materiały budowlane, Budownictwo ogólne, Budownictwo komunikacyjne, Instalacje budowlane, Fizyka budowli, Fundamentowanie, Konstrukcje betonowe, Konstrukcje metalowe, Organizacja produkcji budowlanej, Technologia robót budowlanych, Kierowanie procesem inwestycyjnym, Ekonomika budownictwa, Konstr. elementy prefabrykowane, Prefabrykacja elementów żelbetowych i sprężonych, Architektura i urbanistyka, Podstawy proj. Architektonicznego i urbanistyczne, Eksploatacja i remonty budynków, Eksploatacja zasobów budowlanych, Dokumentacja budowlana, Gospodarka terenem, Podstawy mostownictwa, Niekonwencjonalne źródła energii, Certyfikat energetyczny budynku, Podstawy informatyki, Zaawansowane projektowanie inżynierskie, Zarządzanie jakością w budownictwie, Budownictwo energooszczędne, Naprawy konstrukcji budowlanych, Trwałość i ochrona konstrukcji budowlanych, Konstrukcje mostowe, Utrzymanie obiektów mostowych.

Poznaj bliżej uczelnię: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej